poll

14 Oct
Advertisements

กิจกรรม / โครงงาน

14 Oct

This slideshow requires JavaScript.

การประกวดโครงงานส่งเสริมคุณธรรมสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน
ในวันที่  8 กันยายน  2553  ณ  ร.ร. บ้านท่านุ่น

งานบริหารทั่วไป

14 Oct

งานบริหารทั่วไป
1. งานดำเนินงานธุรการ
2. งานรับนักเรียน
3. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

งานบริหารงบประมาณ

14 Oct

งานบริหารงบประมาณ
1. งานจัดทำและเสนอของบประมาณ
2. งานบริหารการเงิน
3. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

งานบริหารบุคลากร

14 Oct

งานบริหารบุคลากร

1. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
3. งานวินัยและการรักษาวินัย

โรงเรียนบ้านท่านุ่น

14 Oct

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่น 
นายสวัสดี    สงฆ์รักษ์ 
126  หมู่  4  ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  81130
โทรศัพท์  075-692093

การบริหารงานวิชาการ

14 Oct

การบริหารงานวิชาการ
1. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2. การวิเคราะห์หลักสูตร
3. การวัดผล
4. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้